دانلود کتاب علمی ظهور و سقوط پهلوی tagged posts

دانلود کتاب علمی

مراسم تودیع و معارفه مدیر مسئول خبرگزاری کتاب ایران عصر امروز (11 مهر) با حضور ایوب دهگانکار ، مدیرعامل موسسه کتاب و ادبیات ایران ، حسین صفری ، معاون اقتصاد و فرهنگ ، باروز جلالی رجبعلی سالاریان ، مدیر دفتر داستان و ادبیات ، حامد صلاحی ، مدیر روابط عمومی دانلود کتاب علمی و روابط بین الملل موسسه کتاب و ادبیات ایران و حسن محمودی ، دبیر تحریریه پیشین خبرگزاری کتاب ایران. کتاب خبرگزاری ایران در تالار عاشورای م Instituteسسه برگزار شد.

منبع و منبع اطلاعاتی...

Read More