جهانی موارد رسیدن به 9.68 m as, استرالیا پرانتز برای افزایش – آن را به عنوان اتفاق افتاده استItalian soldiers secure a red zone in Mondragone, near Naples, where new 49 cases of coronavirus infections were confirmed.