برسی چند کپسول اکسیژن پرکاربرد به همراه مشخصات

  کپسول اکسیژن به طور گسترده ای در عمل بالینی مورد استفاده قرار می گیرد: پایه ای برای اکثر تکنیک های بیهوشی مدرن از جمله مدیریت قبل و بعد از عمل فراهم کنید. با بهبود در دسترس بودن اکسیژن در طیف وسیعی از ، تنش اکسیژن بافت را به حالت عادی برگردانید شرایطی مانند: – …

ادامه مطلببرسی چند کپسول اکسیژن پرکاربرد به همراه مشخصات