Category پزشکی

برسی چند کپسول اکسیژن پرکاربرد به همراه مشخصات

کپسول اکسیژن به طور گسترده ای در عمل بالینی مورد استفاده قرار می گیرد:

  • پایه ای برای اکثر تکنیک های بیهوشی مدرن از جمله مدیریت قبل و بعد از عمل فراهم کنید.
  • با بهبود در دسترس بودن اکسیژن در طیف وسیعی از ، تنش اکسیژن بافت را به حالت عادی برگردانید

شرایطی مانند:

– سیانوز منشأ اخیر به دلیل بیماری قلبی – ریوی

– تروما جراحی ، زخم های قفسه سینه و شکستگی دنده

– مسمومیت با مونوکسید کربن

– هایپرپیرکسی

– ترومای بزرگ ، یعنی حوادث رانندگی در جاده ها و زخم های ناشی از اسلحه...

Read More